Etiska regler

Etiska regler för Massörerna.

Två gällande alternativ – samstämmiga med KRY
Alt. 1, 2011:
Som massör och massageterapeut arbetar man med att hjälpa människor och ge vård. Detta är en ansvarsfull uppgift och därför förbinder man sig som medlem i Massörerna att följa de etiska reglerna.
Massören och klienternas integritet:
– Massören uppfattar, förstår och respekterar klienternas behov av integritet.
– Massören särbehandlar inte klienterna beroende på samhällsställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuella läggning.
– Massören har tystnadsplikt och respekterar förtroenden.
Massören och massage:
– Massören inser sitt ansvar i arbetet med klienterna.
– Massören arbetar alltid för klienten.
– Massören utövar endast de terapiformer som han eller hon är utbildad inom.
– Massören rekommenderar annan behandling när klienterna så behöver t.ex. till hälso- och sjukvården.
– Massören genomför endast motiverade undersökningar.
– Massören ger inte behandlingar som klienten inte behöver eller vill ha.
Massören och samhället:
– Massören uttalar sig inte nedsättande om andra terapeuter.
– Massören är insatt i de lagar och avtal som berör verksamheten.
– Massören med eget företag följer god företagssed.
– Massören är seriös i sin prissättning.
– Massören marknadsför sig sakligt och korrekt.
 Alt. 2, 2005:
Den som arbetar med ett yrke där man ger människor vård och hjälp har en ansvarsfull uppgift. Det krävs goda kunskaper och en vilja att följa de etiska riktlinjer som har varit normgivande sedan långt tillbaka i tiden. En yrkesverksam massör som är medlem i Massörerna, förbinder sig att iaktta följande etiska regler och att inte delta i verksamhet där han/hon saknar frihet att handla efter dessa.
– Massören tar emot ett förtroende som ska förvaltas och respekteras och hans/hennes främsta mål ska vara klientens hälsa och välbefinnande.
– Massörens förhållande till sin klient får inte påverkas av livsåskådning, religion, nationalitet, kultur, politisk åsikt, sexuell läggning eller samhällsställning. Massören ska respektera klientens integritet så att han/hon inte inkräktar på hans/hennes rätt att bestämma över sig själv.
– Massören ska iaktta tystnadsplikt om varje klient som rådfrågar honom/henne eller kommer under hans/hennes vård, såvida inte klientens väl äventyras här.
– Massören skall ha kunskap om gällande lagstiftning.
– Massören skall inte arbeta utanför sitt kompetensområde och ha kunskap om när rekommendation bör ske till annan vårdgivare.
– Massören får inte låta sig påverkas av otillbörligt förvärvsbegär. Han/hon ska utföra endast den undersökning som han/hon finner motiverad. Han/hon ska iaktta god företagssed.
– Massörens marknadsföring ska vara vederhäftig och till innehåll saklig och korrekt. Den får varken till form eller innehåll misskreditera andra terapeuter.