Etiska regler

Etiska regler för Massörerna.

Som massör och massageterapeut arbetar man med att hjälpa människor och ge vård vilket är en ansvarsfull uppgift. En yrkesmassör som är medlem i Massörerna, förbinder sig att iaktta följande etiska regler och att inte delta i verksamhet där hen inte kan handla efter dessa.

Massören och patienternas integritet:

 • Massören uppfattar, förstår och respekterar patienternas behov av integritet. Massören ska respektera patientens integritet så att hen inte inkräktar på hens rätt att bestämma över sig själv.
 • Massören särbehandlar inte patienterna beroende på samhällsställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuella läggning.
 • Massören har tystnadsplikt och respekterar förtroenden. Massören tar emot ett förtroende som ska förvaltas och respekteras och hens främsta mål ska vara patientens hälsa och välbefinnande.

Massören och massage:

 • Massören inser sitt ansvar i arbetet med patienterna.
 • Massören arbetar alltid för patienten.
 • Massören utövar endast de terapiformer som hen har relevant utbildning i.
 • Massören rekommenderar annan behandling när patienterna så behöver t.ex. till hälso- och sjukvården.
 • Massören genomför endast motiverade undersökningar.
 • Massören ger inte behandlingar som patienten inte behöver eller inte vill ha.

Massören och samhället:

 • Massören uttalar sig inte nedsättande om andra terapeuter.
 • Massören är insatt i de lagar och avtal som berör verksamheten.
 • Massören med eget företag följer god företagssed.
 • Massören är seriös i sin prissättning.
 • Massören marknadsför sig sakligt och korrekt.